Activity Calendar

  • Home
  • Quick Link
  • Activity Calendar
nner Wrapper End -->

Activity Calendar

xfrfof/k@fØ;kdyki dSys.M+j ¼o’kZ 2020&21½
Øekad la0 fnol fnukad fnu xfrfof/k dk Lo:Ik
1] fo”o tula[;k fnol 11 tqykbZ 2020] “kfuokj laxks’Bh
2] Jh nso lqeu fnol 25 tqykbZ 2020] “kfuokj o`{kkjksi.k] laxks’Bh
3] dkjfxy Le`fr fnol 26 tqykbZ 2020] jfookj “kkS;Z nhokj ij “kghnks dks ueu
4] fo”o izd`fr laj{k.k fnol 28 tqykbZ 2020] eaxyokj vkeaf=r fo”ks’kK okrkZ
5] ch0,0 izFke@ch0,l-lh0 izFke izos”k 31 tqykbZ 2020] “kqØokj
Øekad la0 fnol fnukad fnu xfrfof/k dk Lo:Ik
1] fgjksf”kek fnol 06 vxLr 2020 o`gLifrokj laxksf’B
2 Hkkjr NksMks+ vkUnksyu fnol 08 vxLr 2020 “kfuokj laxksf’B Hkk’k.k izfr;ksfxrk
3 vUrjk’Vªh; ;qok fnol 12 vxLr 2020 cq}okj laxkf’B izfr;ksfxrk vk;kstu
4 Lora=rk fnol 15 vxLr 2020] “kfuokj >.Mkjksg.k ,oa “kghnks dks ueu
5 fo”o lnHkkouk fnol@v{k; mtkZ fnol 20 vxLr 2020 o`gLifrokj laxkf’B
6 jk’Vªh; [ksy fnol 29 vxLr 2020 “kfuokj jSyh
7 y?kq m|ksx fnol 30 vxLr 2020 jfookj laxksf’B fnol
Øekad la0 fnol fnukad fnu xfrfof/k dk Lo:Ik
1] f”k{kd fnol ,oa laLd`r fnol 05 flrEcj 2020 “kfuokj Hkk’k.k izfr;ksfxrk
2] Nk=l?k pquko
3] vUrjk’Vªh; lk{kjrk fnol 08 flrEcj 2020 eaxyokj
4] jk’Vªh; fgUnh fnol 14 flrEcj 2020 lkseokj Hkk’k.k ,oa fuoU/k izfr;ksfxrk
5] fo”o vkstksu fnol 16 flrEcj 2020 cq}okj tkx:drk jSyh] laxks’Bh
6 ,u0,l0,l0 LFkkiuk fnol 24 flrEcj 2020 o`gLifrokj laxks’Bh ,oa jSyh
7 fo”o Ik;ZVu fnol 27 flrEcj 2020 jfookj okn fookn fucU/k izfr;ksfxrk
8 fo”o unh fnol 28 flrEcj 2020 lkseokj ufn;ksa ds laj{k.k gsrq vkmVMksj xfrfof/k
Øekad la0 fnol fnukad fnu xfrfof/k dk Lo:Ik
1] xkW/kh t;Urh ¼vUrjk’Vªh; vafglk fnol½ 02 vDVwcj 2020 “kqØokj jke/kqu ,oa Hkk’k.k] Jenku
2] la;qDr jk’Vª la?k fnol 24 vDVwcj 2020 “kfuokj fucU/k] okn fookn izfr;ksfxrk
3] jk’Vªh; ,drk fnol 31 vDVwoj 2020 “kfuokj ,drk nkSM+ ,oa ifjppkZ
Øekad la0 fnol fnukad fnu xfrfof/k dk Lo:Ik
1] jkT; LFkkiuk fnol 09 uoEcj 2020 lkseckj laxks’Bh
2] cky fnol ,oa e/kqesg fnol 14 uoEcj 2020 “kfuokj vkeaf=r okrkZ
3] vkUrfjd l=h; ijh{kk ¼fo’ke lsesLVj vfUre lIrkg
4] fo”o ekalkgkj jksdFkke fnol 25 uoEcj 2020 cq}okj tkx:drk vfHk;ku@Hkk’k.k
5] fo”o Ik;kZoj.k fnol 26 uoEcj 2020 o`gLifrokj iksLVj@Hkk’k.k izfr;ksfxrk
Øekad la0 fnol fnukad fnu xfrfof/k dk Lo:Ik
1] fo”o ,M~l fnol 01 fnlEcj 2020 eaxyokj iksLVj@fucU/k@Hkk’k.k izfr;ksfxrk
2] Fky lsuk >a.Mk fnol 07 fnLkEcj 2020 lkseokj >.Mh+ forj.k ,oa fopkj xkf’B
3] ekuokf/kdkj fnol 10 fnlEcj 2020 o`gLifrokj laxks’Bh
4] jk’Vªh; ÅtkZ laj{k.k fnol 14 fnlEcj 2020 lkseokj fopkj xksf’B
5] fdlku fnol 23 fnlEcj 2020 cq}okj {ks= esa d`f’kZ QkeZ Hkze.k lQy d`’kd dh vkeaf=r okrkZ
Øekad la0 fnol fnukad fnu xfrfof/k dk Lo:Ik
1] jk’Vªh; ;qok fnol 12 tuojh 2021 eaxyokj laxksf’B] Hkk’k.k izfr;ksfxrk
2] Fky lsuk fnol 15 tuojh 2021 “kqØokj laxksf’B
3] jk’Vªh; ckfydk fnol 24 tuojh 2021 jfookj vkeaf=r fo’k; fo”ks’kKks }kjk lEcks/ku
4] jk’Vªh; ernkrk fnol 25 tuojh 2021 lkseokj laxksf’B
5] x.kra= fnol 26 tuojh 2021 eaxyokj /otkjksgj.k
6] “kghn fnol 30 tuojh 2021 “kfuokj Hkk’k.k] fucU/k
Øekad la0 fnol fnukad fnu xfrfof/k dk Lo:Ik
1] jk’Vªh; lsok ;kstuk 07 fnolh; f”kfoj izFke lIrkg fofHkUu f”kfoj xfrfof/k;ka
2] jk’Vªh; d`fe eqfDr fnol 10 Qjojh 2021 cq}okj laxksf’B
3] fo”o LdkmV fnol ,oa ekr` Hkk’kk fnol 21 Qjojh 2021 jfookj laxksf’B ,oa jsatlZ@jksaolZ xfrfof/k;ka
4] jk’Vªh; foKku fnol 28 Qjojh 2021 jfookj foKku ikdZ] Hkze.k] fopkj xksf’B
Øekad la0 fnol fnukad fnu xfrfof/k dk Lo:Ik
1] fo”o oU;tho fnol 03 ekpZ 2021 cq}okj fopkj xksf’B
2] okf’kZd [ksy dwn izFke lIrkg [ksydwn izfrLi}kZ vk;kstu@laxkf’B
3] vUrjk’Vªh; efgyk fnol 08 ekpZ 2021 lkseokj Nk=kvksa ds vkRej{kk xq.k fodflr gsrq izf”k{k.k dk;Z”kkyk xksf’B fopkj
4] Nk=la?k lekjksg r`rh; LkIrkg fuokZpu izfØ;k
5] fo”o ty fnol 22 ekpZ 2021 lkseokj ty laj{k.k fopkj xksf’B ,oa ufn;ksa dh lQkbZ
Øekad la0 fnol fnukad fnu xfrfof/k dk Lo:Ik
1] fo”o LokLF; fnol 07 vizSy 2021 cq}okj laxkf’B
2] vEcsMdj t;Urh 14 vizSy 2021 cq]}okj laxksf’B okn fookn izfr;ksfxrk
3] i`Foh fnol 22 vizSy 2021 o`gLifrokj fopkj laxksf’B
4] vkUrfjd l=h; ijh{kk ¼fo’ke lsesLVj½ vfUre lIrkg
5] fo”o iqLrd ,oa dkih jkbV fnol 23 vizSy 2021 “kqØokj laxksf’B
Øekad la0 fnol fnukad fnu xfrfof/k dk Lo:Ik
1] Jfed fnol 01 ebZ 2021 “kfuokj Je d egÙkkj ij fopkj xkf’B
2] fo”o jsaMØkl fnol 08 ebZ 2021 “kfuokj fopkj xkf’B] jDrnku f”kfoj
3] fo”o rEckdw jfgr fnol 31 ebZ 2021 lkseokj fpfdRlk fo”ks’kK dh okrkZ
Øekad la0 fnol fnukad fnu xfrfof/k dk Lo:Ik
1] fo”o lkbfdy fnol 03 twu 2021 o`gLifrokj lkbfdy izfrLi}kZ
2] fo”o Ik;kZoj.k fnol 05 twu 2021 “kfuokj o`{kkjksi.k Ik;kZoj.k laj{k.k fopkj xksf’B
3] fo”o ;ksx fnol 21 twu 2021 lkseokj ;ksxk@izk.kk;ku f”kfoj